សមមុខហើយ! អ្នកលក់ធ្វើបាបអ្នកទិញ ចុងក្រោយអ្នកទិញធ្វើបាបវិញអន់ចង់

បរទេស៖ អ្នកលក់ធ្វើបាបអ្នកទិញ ចុងក្រោយអ្នកទិញធ្វើបាបវិញអន់ចង់។ យ៉ាងណាមិញ ការលេងសើចជ្រុលនាំឲ្យខាតបង់ប្រយោជន៍ ពោលគឺធ្វើបែបនេះអាចបាត់បង់អតិថិជនក៏ថាបានព្រោះលេងបែបនេះមានអ្នកខ្លះចូលចិត្ត និងអ្នកខ្លះទៀតមិនចូលចិត្ត អញ្ចឹងការលក់ដូរសំខាន់ណាស់ត្រូវយកគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ដាក់មុខ។

សូមទស្សនាវីដេអូ!!

So Do I.😂

Posted by YouClix on Friday, March 23, 2018

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *