តោះគយសម្រស់មេម៉ាយកូន១ សុខ សោម៉ាវត្តី

ភ្នំពេញ៖ ទោះបីតារាសម្តែង សុខ សោម៉ាវត្តី មានកូន១ក្តី ប៉ុន្តែនាងនៅស្អាត មិនចាញ់ក្រមុំឡើយ។ តោះគយសម្រស់មេម៉ាយកូន១ សុខ សោម៉ាវត្តី ទាំងអស់គ្នា!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *